Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.
Το νέο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. μας γνωστοποιεί σχετικά με τον διορισμό των νέων Τ.Σ  των κατά τόπους  Παραρτημάτων .
Οι επιθυμούντες διορισμού στο νέο Τ.Σ. παρακαλούνται  όπως υποβάλλουν σχετικές αναφορές μέχρι της 03 Ιουλ 2020 στα κατά τόπους  Παραρτήματα, είτε απευθείας στην ΕΑΑΣ  ( Χαρ Τρικούπη 18 α , ΤΚ 10679 Αθήνα) με συστημένη επιστολή (σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου έως και 05 Ιουλίου 2020) ή στο email eaasgrammateia@gmail.com με κοινοποίηση στο email eaasypopsifi@gmail.com , ενημερώνοντας ταυτόχρονα στην περίπτωση αυτή και το Παράρτημα στο οποίο ανήκουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΕΝΤΥΠΑ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Τ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ /Ε.Α.Α.Σ. ΝΟΜΟΥ ……………………………………

Ονοματεπώνυμο

Βαθμός αποστρατείας/
Ημερομηνία Αποστρατείας

Προέλευση

Τηλέφωνο σταθερό

Τηλέφωνο κινητό

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ημερομηνία γέννησης

Δημότης

Διεύθυνση κατοικίαςΑ. Δ. Ταυτότητας Ε.Α.Α.Σ.

Οικογενειακή κατάσταση

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας

Επίπεδο γνώσης Η/Υ

1.     Προσωπικά στοιχεία
Σημείωση : Συμπληρώνονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία τα οποία θα τηρηθούν αυστηρά στα αρχεία της ΕΑΑΣ σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
2.       Στρατιωτική εκπαίδευση – υπηρεσία – εξέλιξη


Σημείωση : Γράφετε συνοπτικά την καριέρα σας στο Στρατό ή την ΕΛΑΣ . Ο τρόπος δεν καθορίζεται αλλά παρακαλείσθε να είστε λιτοί και περιεκτικοί
3.       Επιπλέον σπουδές – επιμόρφωση

Σημείωση : Γράφετε οποιοδήποτε πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών έχετε στην κατοχή σας πέραν των αντίστοιχων Στρατιωτικών Σχολών ή Σχολών της Αστυνομίας. (Π.χ Απόφοιτος Μαθηματικής Σχολής ΑΠΘ) και επισυνάπτετε φ/α του αντιστοίχου πτυχίου.
4.       Δραστηριότητα μετά την αποστρατεία


Σημείωση : Γράφετε οποιαδήποτε δραστηριότητα είχατε ή και συνεχίζετε να έχετε μετά την αποστρατεία σας ώστε να υποβοηθήσετε την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και να ενισχύετε την δική σας. ( Π.χ  Είμαι ζωγράφος και έχω κάνει τρεις εκθέσεις ζωγραφικής στην πόλη……………. Ή είμαι επιχειρηματίας και δραστηριοποιούμαι στον τομέα της εστίασης στην πόλη………… απασχολώντας και Χ άτομα προσωπικό)
5.       Προσωπικά ενδιαφέροντα
Σημείωση : Γράφετε ποια τα ενδιαφέροντα σας ώστε η επιτροπή να έχει μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα για εσάς
6.       Συμμετοχή σε οποιαδήποτε δράση στην τοπική κοινωνία
Σημείωση : Γράφετε ότι συνιστά δράση σε μία τοπική κοινωνία και αναδεικνύει την παρουσία και την προσωπικότητα ενός/μίας εκάστου/ έκαστης (Π.χ Πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσάνων του νομού ……. και διοργάνωση δύο (2) φεστιβάλ που έτυχαν κάποιας αναγνώρισης)
7.       Προηγούμενες θητείες στο Παράρτημα που είσθε υποψήφιος και σύντομη περιγραφή του παραχθέντος έργου.
Σημείωση : Γράφετε την χρονολογική περίοδο στην οποία θητεύσατε στο  Παράρτημα στο οποίο είσθε υποψήφιος/α και σε αδρές γραμμές ποιο το έργο που επιτελέσατε. (Π.χ Ήμουν Πρόεδρος από……… έως……… και διοργάνωσα δύο(2) ημερίδες ιστορικού ενδιαφέροντος οι οποίες έτυχαν ……. αποδοχής ή πρωτοστάτησα στην τάδε κινητοποίηση της ΕΑΑΣ για το θέμα της Μακεδονίας μας οργανώνοντας 4 λεωφορεία !!!)
     8.  Σε περίπτωση επιλογή σας ποιο το όραμά σας και πως σκοπεύετε να προωθήσετε τους σκοπούς της Ένωσης στην περιοχή σας.
9. Λοιπές Πληροφορίες

Σημείωση : Γράφετε οτιδήποτε άλλο που κατά την κρίση σας θα ενισχύσει την υποψηφιότητά σας. Παρακαλούμε θερμά να είστε λιτοί/ες και περιεκτικοί/ες .


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
 Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
 Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
 Τόπος Γέννησης
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:                                        Τηλ:                                                                   Τόπος Κατοικίας:                                                 Οδός:                                             Αριθ:          ΤΚ:                  Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):                              Δ/νση Ηλεκτρ.Ταχυδρομείου (Εmail):
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/ α για
Πρόεδρος Τ Σ Παραρτήματος………………………
Αντιπρόεδρος ΤΣ Παραρτήματος………………….
 Μέλος ΤΣ Παραρτήματος………………………….
Σημείωση: Βάζουμε ένα (1) σταυρό στο κενό κουτί ώστε να φαίνεται για ποια θέση επιθυμείτε να είστε υποψήφιος/α. Μπορείτε να επιλέξετε και περισσότερα του ενός (1) κουτιού αν επιθυμείτε να είστε υποψήφιος/α και για άλλη θέση στο ΤΑ του Παραρτήματος
. Δεν έχω υποστεί καταστατική ποινή έκπτωσης του βαθμού μου
 Δεν έχω καταδικαστεί για
      α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
      β. Δωροδοκία
      γ. Κακούργημα
      δ. Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία , ψευδορκία
      ε. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
      στ Δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα
      ζ Δεν έχω απωλέσει την Ελληνική Ιθαγένεια
                                                                                                       Ημερομηνία: ……….20……                                                                            .                                                                                                                                                                                                                   Ο  - Η    Δηλ

                                                                                                               (Υπογραφή)


(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
 (2) Αναγράφεται ολογράφως.
 (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου