Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Αγωγή για Συμπληρωματικό ΕΦΑΠΑΞ από όσους Αποστρατεύτηκαν μετά την 01 Αυγ 2012!!
Όπως είναι γνωστό, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας των αντιστοίχων Μετοχικών Ταμείων (Ε.ΛΟ.Α.Σ., Ε.ΛΟ.Α.Ν. και Ε.ΛΟ.Α.Α.- πρώην Ταμεία Αλληλοβοηθείας), από το 2012 και εφεξής χορηγούν μειωμένο το Εφάπαξ Βοήθημα στους στρατιωτικούς ε.α., επειδή αυτό συμπαρασύρθηκε προς τα κάτω από τις μειώσεις που επήλθαν με το ν.4093/2012 στις αποδοχές των ε.ε. στρατιωτικών από την 1.8.2012, μειώσεις οι οποίες όπως είναι γνωστό, με τις υπ’ αριθ. 2192 έως 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν ότι αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος. 


Έτσι η μη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος από τους Ε.ΛΟ.Α.Σ., Ε.ΛΟ.Α.Ν. και Ε.ΛΟ.Α.Α. με βάση τις αποδοχές των ε.ε. στρατιωτικών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως την 31.7.2012, δεν είναι νόμιμη και συνεπώς η άσκηση αγωγής για τη διεκδίκηση της χορήγησης συμπληρωματικού Εφάπαξ Βοηθήματος από τους Ε.ΛΟ.Α.Σ., Ε.ΛΟ.Α.Ν. και Ε.ΛΟ.Α.Α. προσδοκάται ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα. 
Επισημαίνεται ότι κατά την αυστηρότερη εκδοχή η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει πριν παρέλθει η διετία, διότι υφίσταται κίνδυνος παραγραφής 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Φωτοτυπία της Πράξης απονομής του εφάπαξ Βοηθήματος από τον Ειδικό Λογαριασμό του οικείου Κλάδου. 
β. Φωτοτυπία του Αντιγράφου Φύλλου Μητρώου (κατά τη συνταξιοδότηση). 
γ. Φωτοτυπία του Φύλλου Διακοπής μισθοδοσίας (ΦΔΜ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). 
δ. Φωτοτυπία της Συνταξιοδοτικής Πράξης του Γ.Λ.Κ. 
ε. Αίτηση προς το οικείο Ειδικό Λογαριασμό με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
στ. Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
ζ. Εργολαβικό δίκης 
η. Πληροφορικό σημείωμα στοιχείων ενδιαφερομένου 
(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους ενώσεις αποστράτων για καλύτερο συντονισμό και ομαδικές αγωγές με κατάλληλους δικηγόρους)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΤΣ


Προς
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού
Κολοκοτρώνη 13 Τ.Κ.
105 62 ΑΘΗΝΑ Σας γνωρίζω ότι είμαι απόστρατος Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς αποστρατευθείς την…………………………, με το βαθμό του ……………………. και με μισθολογικό βαθμό ………………………………………………………. 
έχοντας συμπληρώσει ……………………. χρόνια, ……………. μήνες και ……….. ημέρες πραγματικής υπηρεσίας. 
Ακολούθως με την υπ’ αριθμ. ……………………... Πράξη σας έγινε καταβολή σε μένα του εφάπαξ βοηθήματος ανερχόμενο στο ποσό των ……………………………… ευρώ. 
Το παραπάνω βοήθημα, με δεδομένο ότι από 1-8-2012 και εξής, δυνάμει του ν. 4093/2012 έγιναν μειώσεις στις αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, ήταν μειωμένο έναντι αυτών που αποχώρησαν από την υπηρεσία πριν την παραπάνω ημερομηνία. 
Ωστόσο με τις υπ’ αριθμ.. 2192 έως και 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας οι διατάξεις του ν. 4093/ 2012 σύμφωνα με τις οποίες επήλθαν μειώσεις στους μισθούς των στρατιωτικών κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και συνεπώς ανεφάρμοστοι. 
Έτσι ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος που μου χορηγήθηκε θα έπρεπε να υπολογισθεί με βάση τους αντίστοιχους βασικούς μισθούς των στρατιωτικών που ίσχυαν πριν την 1-8-2012 και συνακόλουθα θα πρέπει να μου χορηγηθεί συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα ίσο με την διαφορά αυτού που έχω λάβει (και υπολογίσθηκε με τους μειωμένους μισθούς των στρατιωτικών) από αυτό που θα έπρεπε να μου χορηγηθεί υπολογιζόμενο με βάση τις αποδοχές των στρατιωτικών της 31-7-2012. 
Με αυτά τα δεδομένα, επιφυλασσόμενος για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου, παρακαλώ για την καταβολή σε εμένα συμπληρωματικού εφάπαξ ποσού ίσου με την διαφορά αυτού που έχω λάβει και υπολογίσθηκε με τους μειωμένους μισθούς των στρατιωτικών από αυτό που θα έπρεπε να μου χορηγηθεί υπολογιζόμενο με βάση τις αποδοχές των στρατιωτικών της 31-7-2012. 


Ο ΑΙΤΩΝ
(Υπογραφή) 


Βεβαιώνεται το γνήσιο της Υπογραφής


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ 

1. Όνομα:
2. Επίθετο:
3. Πατρώνυμο: 
4. Κλάδος Ε.Δ. ή Σωμάτων Ασφαλείας: 
5. Ημερομηνία αποστρατείας 
6. Πραγματικός Χρόνος υπηρεσίας (χρόνια…..), (μήνες……..) (ημέρες……..) 
7. Βαθμός Υπηρεσιακός: 
8. Βαθμός Μισθολογικό-Συνταξιοδοτικός: 
9.Διεύθυνση κατοικίας:
10. Τηλέφωνο Κινητό: 
11. Τηλέφωνο Σταθερό: 
12. Τηλέφωνο WIND: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο υπογεγραμμένος …………………………………………………………… του………………………………… συνταξιούχος στρατιωτικός του ……………, κάτοικος……………………………….., οδός…………………………………, αριθμός…………… Α.Δ.Τ………………../…………………./……………………, ΑΦΜ …………………… Δ.Ο.Υ. …………………….., διορίζω γενικό και ειδικό πληρεξούσιο και αντιπρόσωπό μου τον Δικηγόρο ..............................................στον οποίο παρέχω την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως δυνάμει του παρόντος, ενεργώντας για λογαριασμό μου να ασκήσει αγωγή-προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ΜΤ…/Ε.ΛΟ.Α…..προκειμένου να μου καταβληθεί το ποσό της διαφοράς του εφάπαξ βοηθήματος που έχω ήδη λάβει από το Ε.ΛΟ.Α….., από το ποσό του εφάπαξ θα ελάμβανα εάν δεν είχαν υπεισέλθει οι μειώσεις που επήλθαν συνεπεία των διατάξεων του Ν. 4093/2012. Περαιτέρωπαρέχω την πληρεξουσιότητα όπως παραστεί και αντιπροσωπεύσει εμένα ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου, οποτεδήποτε ήθελε δικαστεί η υπόθεση μου αυτή προκειμένου να υποστηρίξει την αγωγή-προσφυγή μου. Γενικά να ενεργήσει κάθε νόμιμο και επιτρεπόμενο μέσο για την περαίωση της προκείμενης εντολής. Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω και αναγνωρίζω όλες τις παραπάνω πράξεις και ενέργειες του πληρεξουσίου μου ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες σαν να έγιναν από εμένα τον ίδιο ακόμα και όσες σχετικές δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, αλλά είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των άνω εντολών. 

……………………. 2014 


Βεβαιώνεται το Γνήσιο
Ο εξουσιοδοτών 


της υπογραφής 


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ -ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΣ 


Ο υπογεγραμμένος ……………………………………………………………… του ……………………………………………. κάτοικος ……………………, οδός …………………………………, αριθμός……… αναθέτω στον Δικηγόρο ................................................................................. την άσκηση αγωγής-προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ΜΤ…/Ε.ΛΟ.Α…..προκειμένου να μου καταβληθεί το ποσό της διαφοράς του εφάπαξ βοηθήματος που έχω λάβει από το Ε.ΛΟ.Α….., από το ποσό του εφάπαξ θα ελάμβανα χωρίς τις μειώσεις που επήλθαν συνεπεία των διατάξεων του Ν. 4093/2012. Ήδη προκειμένου να καλυφθούν τα βασικά έξοδα της δίκης θα καταβάλω το ποσό των 25 ευρώ. Σε περίπτωση (και εφόσον απαιτηθεί) ασκήσεως εφέσεως στο μέλλον θα καταβάλλω επιπλέον ως έξοδα το ποσό των 20 ευρώ. 
Δικηγορική αμοιβή η οποία θα καταβληθεί μετά την δικαίωσή μου σύμφωνα με τα παραπάνω, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε περίπτωση και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διακανονισμού της υποθέσεως αυτής, είτε με την έκδοση οριστικής και τελεσίδικης αποφάσεως , είτε με συμβιβασμό, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και με νομοθετική ρύθμιση, συμφωνείται ρητά το ποσοστό του τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του καθαρού ποσού που θα λάβω από το Δημόσιο, το οποίο υπόσχομαι να καταβάλλω αμέσως μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαίωσή μου. Σε περίπτωση αποτυχίας της άνω δίκης, ουδεμία αμοιβή οφείλω να καταβάλλω στον παραπάνω δικηγόρο. 


Ο εξουσιοδοτών …….……………… 2014 


Βεβαιώνεται το Γνήσιο 
της υπογραφής ΠΗΓΗ:http://epiruscorner.blogspot.gr/2014/09/01-2012.html?spref=fb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου