Tα γραφεία του Παραρτήματος είναι ανοικτά καθημερινά από 09:00 έως 12:00 , εκτός Σαββάτου - Κυριακής.

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Απόφαση καθορισμού Μεριδίου ΜΤΣ και Ανακοίνωση ΕΚΟΕΜΣ

                                    


                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
                                                                                                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
                                                                                                    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                                                                    ∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 
                                                                                                    Τηλ.210-6552403 
                                                                                                    Φ.951.1/124/855610 
                                                                                                     Σ.5689 
                                                                                                     Αθήνα, 5 Αυγ 14 
                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ
«Καθορισµός Τιµής Μεριδίου Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ) Έτους 2014» 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη: 


α. Τις διατάξεις: 
(1) Του άρθρου 4 του ΑΝ 559/37, όπως τροποποιήθηκε -
συµπληρώθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν∆ 4198/61 «Περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί ΜΤΣ Νοµοθεσίας και κυρώσεως
Πράξεων Υπουργικού Συµβουλίου» (ΦΕΚ Α΄168). 
 (2) Του άρθρου 25 του Ν.2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ∆ιοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35). 
 (3) Του Π∆ 363/97 «∆ιατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας επί των ΝΠ∆∆» (ΦΕΚ Α’ 241). 

β. Την µε αριθµό 248334/9-7-2014 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής
Άµυνας στον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας, Ιωάννη Λαµπρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 1881).

γ. Το υπ' αριθµ. 16/4/31-7-14 Πρακτικό του ∆Σ/ΜΤΣ. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 16/4/31-7-14 Πρακτικού του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ), που αφορά: 
 α. Την έγκριση καθορισµού της τιµής µεριδίου για το έτος 2014 στο
ύψος των 4,9865 €, ήτοι µειωµένης έναντι της αντίστοιχης του έτους 2013 (5,1999 €) 
κατά 4,10 %. 
./. -2- 
 β. Την έγκριση καταβολής του µερίσµατος Γ΄ Τετραµήνου 2014 
(µηνών Σεπ – ∆εκ) µε τιµή µεριδίου 4,1122 €, ήτοι µειωµένης, έναντι της ισχύουσας
µέχρι και το µήνα Αυγ του 2014 (5,1999 €), κατά 20,91%, προκειµένου να
συµψηφιστούν οι διαφορές του οκταµήνου 2014 και την υλοποίηση της εν λόγω
µείωσης µε την παρακράτηση των διαφορών, ως εξής: 
 (1) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός Σεπτεµβρίου
2014, αυτές (διαφορές) των µηνών Ιαν – Φεβ 2014. 
 (2) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός Οκτωβρίου 2014, 
αυτές των µηνών Μαρ – Απρ 2014. 

 (3) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός Νοεµβρίου 2014, 
αυτές των µηνών Μαϊ – Ιουν 2014. 
 (4) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός ∆εκεµβρίου 2014, 
αυτές των µηνών Ιουλ – Αυγ 2014. 
 2. Υλοποίηση της παρούσας µε µέριµνα του ΜΤΣ. 

 Ιωάννης Λαµπρόπουλος
Ακριβές Αντίγραφο Υ Φ Ε Θ Α 
Ανθλγός (Ο) Πέτρος Φακούδης
 ΓΕΣ/∆ΟΙ/1γ

                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΟΕΜΣ

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

1. Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. και έχοντας πάντα ως βασική επιδίωξη τη διασφάλιση, τόσο της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου, όσο και των συμφερόντων των σημερινών και μελλοντικών δικαιούχων του, αποφασίστηκε:

α. Ο καθορισμός, από 1-7-2014, της τιμής μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. από 6,1155 € σε 5,1982 € (ποσοστό μείωσης 15%).
β. Η έγκριση της ήδη καταβληθείσας οικονομικής ενίσχυσης του Α΄ εξαμήνου 2014 με την ισχύουσα, κατά το έτος 2013, τιμή μεριδίου, ήτοι 6,1155€.
γ. Η συνεχής παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ειδικού Κλάδου ως προς το σκέλος των εσόδων και την υποβολή εισήγησης, εφόσον απαιτείται, για την επανεξέταση της ως άνω καθορισθείσας τιμής μεριδίου.

2. Η παραπάνω μείωση κρίθηκε ως επιβεβλημένη λόγω:

α. Των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων που έχουν θεσμοθετηθεί, σύμφωνα με τους οποίους, από την οικονομική χρήση 2013, επιτάσσονται η ισοσκέλιση των προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ και η μη δημιουργία ελλειμμάτων.
β. Της αναγκαιότητας εξισορρόπησης των ισοζυγίων χρηματορροών και εξασφάλισης επαρκούς ρευστότητας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων ένεκα των ζημιών που προκλήθηκαν στον ΕΚΟΕΜΣ από την εφαρμογή του Προγράμματος Ανταλλαγής Ομολόγων (PSI) και της δεδομένης απώλειας εσόδων, ως επακόλουθο της εν γένει δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας.

3. Η παρακράτηση των αναδρομικών διαφορών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014 θα πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις κατά την εξαγωγή της οικονομικής ενίσχυσης των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2014, αντίστοιχα.

4. Επιπροσθέτως θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η καταβολή αυτής, για τους υπολειπόμενους μήνες του τρέχοντος έτους, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

α. 5 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή για τον μήνα Αύγουστο.

β. 3 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή για τον μήνα Σεπτέμβριο.

γ. 5 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη για τον μήνα Οκτώβριο.

δ. 5 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή για τον μήνα Νοέμβριο.

ε. 30 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη για τον μήνα Δεκέμβριο.

Εκ του ΕΚΟΕΜΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου